Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  - 011 34 12 80
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  -  014 81 33 48

Factuurvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HULSMANS & LAENEN NV

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, levering van goederen en diensten van en door Dries & Hulsmans. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

2. Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur. Bij gebreke aan een dergelijke vermelding van vervaldatum op de factuur, is de factuur betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.

3. Op elke niet betaalde factuur is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 10% per jaar verschuldigd alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125 EUR. Ingeval Hulsmans & Laenen haar verbintenissen niet nakomt of in gebreke blijft, heeft de opdrachtgever recht op een gelijkwaardige vergoeding.

4. Ingeval de opdrachtgever zijn/haar betalingsverplichtingen niet naleeft, heeft Hulsmans & Laenen het recht om de bestelde diensten of leveringen stop te zetten en slechts te hernemen van zodra al de verschuldigde bedragen, desgevallend verhoogd met intresten en schadevergoedingen, werden vereffend.

5. Gelet op het bijzonder karakter van de overeenkomst en de zeer specifieke opdracht uitgevoerd door Hulsmans & Laenen, namelijk dienstverlening, begeleiding, verkopen etc. als ‘begrafenisonderneming’, is de opdrachtgever in het bijzonder gehouden tot:
§1 De volledige vereffening van de facturen uitgaande van Dries & Hulsmans ongeacht of hij/zij erfgenaam of legataris is van de overledene, ongeacht het aandeel in de nalatenschap, zelfs al betreft het een deficitaire nalatenschap.
§2 Om aan iedere tussenkomende notaris mede te delen dat Dries & Hulsmans de uitvaart verzorgt alsook Hulsmans & Laenen toestaat deze notaris aan te schrijven ter betaling van één of meerdere openstaande facturen.
§3 Om elke verzekeringsmaatschappij of gehouden derden in de begrafenisuitgaven mede te delen dat Hulsmans & Laenen de uitvaartverzorging op zich heeft genomen alsook Dries &Hulsmans toestaat deze derden aan te spreken ter betaling van één of meerdere openstaande facturen.

6. De leveringstermijnen worden uitsluitend bij wijze van inlichting gegeven en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

7. De door Hulsmans & Laenen geleverde goederen blijven eigendom van Hulsmans & Laenen tot de volledige betaling van de overeengekomen prijs in hoofdsom en toebehoren.

8. Hulsmans & Laenen zal de verzorging van de uitvaart op hoogstaand niveau organiseren met de meeste eerbied voor de overledene, de wensen van de nabestaanden en de culturele en godsdienstige overtuiging van de betrokkenen, en zal hiertoe alle redelijkerwijs te verwachten inspanningen leveren die gangbaar en toelaatbaar zijn. De opdracht(en) uitgevoerd door Hulsmans & Laenen dienen, gelet op voorgaande, aanzien te worden als een inspanningsverbintenis en niet als een resultaatsverbintenis.

9. Ingeval van éénzijdige verbreking / annulering van de overeenkomst is de opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van minstens 30% van de totale overeengekomen prijs, onder voorbehoud van het recht van Hulsmans & Laenen om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de geleden schade hoger zou zijn. Ingeval Dries & Hulsmans het contract éénzijdig verbreekt heeft de opdrachtgever recht op een gelijkwaardige vergoeding.

10. Hulsmans & Laenen en de opdrachtgever erkennen dat de overeenkomst onmiddellijk wordt beëindigd in geval de overledene bij laatste wilsbeschikking een andere uitvaartondernemer heeft aangeduid. In dat geval zal de opdrachtgever aan Hulsmans & Laenen vergoeding verschuldigd zijn voor alle reeds geleverde goederen en prestaties en de eventueel voorgeschoten kosten.

11. De aansprakelijkheid van Hulsmans & Laenen met betrekking tot geleverde goederen is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. Alleszins zal de waarborg zich steeds beperken tot de herstelling of vervanging. Elke vorm van gevolgschade en andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade kan niet worden gevorderd.

12. Eventuele klachten of protest inzake een gebrekkige levering van goederen en/of diensten dienen onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na levering of ontvangst van de goederen en/of diensten en/of ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan Hulsmans & Laenen met daarin een duidelijke omschrijving van de klachten. Na voornoemde termijn worden de geleverde goederen en/of diensten geacht conform en definitief aanvaard te zijn.

13. Alle door Hulsmans & Laenen afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

Bar Chart

Responsive Google Bar Charts - with bar.groupWidth 15.

Responsive Google Bar Charts.

Responsive Google Bar Charts with stacked bars. This chart places related values atop one another. It's typically used when a category naturally divides into components.

Line Chart

Responsive Google Line Charts display data and tips when hovering over points. You can smooth the lines by setting the curveType - Curved line chart with animation. You can remove the animation.

Responsive Google Line chart with animation without smoothing the lines. You can remove the animation.

Pie Chart

Responsive Google Pie chart with slices and animation. Slicing the chart with slices with different offset. You can separate pie slices from the rest of the chart with the offset property of the slices option. You can remove the animation.

Responsive Google 3D Pie chart with animation. Your pie chart will be drawn as though it has three dimensions. You can remove the animation.

Responsive Google Pie chart without animation. Standart layout. Legend on the bottom.

Area Chart

Responsive Google Line Charts - with custom points: polygon, star, diamond, square, triangle, circle.

Bestel uw rouwkrans - bloemstuk

Bekijk een overzicht van rouwkransen en boeketten en bestel online!

webshop.dries-hulsmans.be

bestel bloemen online

foto's met richtprijs - Tekst en lint ook mogelijk

Alle prijzen vermeld op onze website: BTW en diensten inbegrepen

Dries-Hulsmans

Heeft u vragen? Bel ons geheel vrijblijvend voor advies, we adviseren en ondersteunen u op de meest aangewezen manier

Dries-Hulsmans-

Leopoldsburg

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  011 34 12 80
  Generaal Lemanstraat 15-19, Leopoldsburg

Begrafenisondernemer
Uitvaartunie Vlaanderen
BTW BE0866583449

Balen

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
014 81 33 48
Hoolst 24, 2490  Balen

Begrafenisondernemer
Uitvaartunie Vlaanderen
BTW BE0458.618.275

Uw beoordeling wordt gewaardeerd